علمی آموزشی

دبیرستان زینبیه 2

سوالات فصل 5 زیست سال سوم    ماده ژنتیک 

1-ماده وراثتی ............. است که حاوی اطلاعات ودستورالعمل های نهفته ویژگی جانداران است.

2-برای آن که مولکولی بتواند نقش ماده ی وراثتی را ایفاء کند چه ویژگی های خاصی باید داشته باشد؟

3-باکتری مولد سینه پهلو چه نام داشته بیماریزایی این باکتری مربوط به چه بخشی از آن است؟

4-نتایج چهارگانه آزمایشات گریفیت را بنویسید.

5-ترانسفورماسیون (Transformation)چیست؟

6-ایوری چه استدلالی آورد که ماده ژنتیکی همان DNA است؟

7-مدل DNAواتسون – کریک چه مشخصاتی دارد؟

8-نوکلئوتید چیست ازچه اجزایی تشکیل می شود؟

9-بازهای نیتروژن دار درساختار DNAچند د سته می شوند نام ببرید .

10-درنردبان مارپیچ DNAهریک از اجزای سازنده نوکلئوتیدها چگونه قرار می گیرند؟

11-نتیجه مشاهد ات چارگف (شارگاف) دربررسی میزان بازهای موجود در DNAچه بود؟

12-روش پراش پرتو Xدربررسی ساختار مولکول ها را بنویسید.

13- ویلکینز وفرانکلین برچه اساسی ازرشته های مولکول DNAتصاویری تهیه کردند نتیجه حاصل ازاین تصاویر چه بود؟

14-درساختار DNAبازهای آلی نیتروژن دار چگونه باهم جفت می شوند ؟ عامل اصلی جفت شدن آن نها با یکدیگر چیست؟

15-فرض کنید ر دیف نوکلئوتیدی یک رشته DNAبه صورت AACGGTCATTGACباشد ردیف نوکلئوتیدی زنجیره مکمل آن چیست؟

16-چگونه سلول های پوست در اثر تابش اشعه خورشید سرطانی می شوند؟

17-توضیح دهید چرا دورشته مارپیچ مضاعف مکمل یکدیگرند؟ 

بیشتر بد انید:

نوکلئوزوم= DNA+پروتئین های هیستونی

نوکلئوزید= قند پنج کربنی+بازآلی نیتروژن دار

انواع نوکلئوزید=گو انوزین –آدنوزین- تیمیدین – سیتیدین – یوریدین

نوکلئوتید= نوکلئوزید+فسفات=قند پنج کربنه+بازآلی+فسفات 

18-میزان پراش اشعه Xبا کدام ویژگی های مولکول مورد مطالعه ارتباط دارد؟

نکته:به کمک پراش پرتو Xنوع اتم ها وفواصل آنها را دریک مولکول تعیین می کنند. 

19-چه ارتباطی بین جفت شدن بازها وساختار DNAوجود دارد؟

20 اصطلاحات :همانند سازی  و دور اهی همانندسازی را تعریف کنید.

21-مرحله اول همانندسازی را به طور خلاصه توضیح دهید.

22-مرحله دوم وسوم همانندسازی را به طورخلاصه بنویسید.

23-نتیجه نهایی فرآیند همانندسازی DNAرا بنویسید.

24-مفهوم خاصیت ویرایش DNAپلی مراز چیست؟

25-جهش یا موتاسیون چیست؟

26-باکتری دارای چند دوراهی همانندسازی بود ه توضیح دهید.

27-نقش آنزیم هلیکاز وDNAپلی مراز درهمانند سازی چیست؟

28-چرا به همانند سازی DNBAنیمه حفظ شده گفته می شود؟

29-اتصال دو نوکلئوتید یک مولکول DNAاز طریق چه پیوندی وبین چه گروه هایی صورت می گیرد؟

30 – پیوند فسفو دی استر چیست؟

31- علت قطبیت رشته پلی نوکلئوتیدی چیست؟ 

          پرسش های فصل2-دستگاه عصبی زیست شناسی وآزمایشگاه 2

 1-وظیفه جسم سلولی چیست؟

2-وظیفه دندریت وآکسون را نام ببرید.

3-در بافت عصبی علاوه بر نورون ها چه سلولی وجود داشته ،وظیفه آن چیست؟

4-غلاف میلین چیست؟دو وظیفه آن را بنویسید.

5-چرا هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار سریع تر است؟

6-گروه رانویه چیست؟نقش آن را مشخص کنید.

7-علت اختلاف پتانسیل در دو سوی غشای نورون ها چیست؟

8-پتانسیل آرامش را تعریف کنید.

9-چرا گفته می شود نورون ها در حالت پتانسیل آرامش در حال استراحت است؟

10-چرا در هنگام پتانسیل آرامش ،پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون آن منفی است؟

11-جنس پمپ سدیم وپتاسیم موجود در غشای سلول ها ازچه بوده ،وظیفه اش چیست؟

12-علت اختلاف غلظت سدیم - پتاسیم در داخل و خارج غشای سلول ها چیست؟

13-پتانسیل عمل چیست؟

14-چرا به پتانسیل عمل پیام عصبی نیز گفته می شود؟

15-علت بالا رفتن و پایین رفتن اختلاف پتانسیل عمل چست؟

16-انتقال دهنده عصبی ماهیچه های آدمی و مغز را نام ببرید.

17-اثر نیکوتین سیگار در مغز چیست؟

18-دستگا عصبی مرکزی شامل چه اجزایی است بخش های تشکیل دهند ه آنرا بنویسید.

19-دستگاه عصبی محیطی شامل چه اجزایی است؟

20-انواع نورون ها راازنظر عملی نام برده وظیفه هر کد ام رابنویسید.

21- اصطلاحات زیررا تعریف کنید.:

جسم پینه ای                     قشر مخ             کرمینه

22-هریک ازاعمال زیر  برعهد ه کدامیک ازمراکز عصبی است؟

الف-عصبانیت ولذت                    ب- تقویت اطلاعات حسی

ج- تنظیم حالت بدن وتعادل             د- توانای عملکرد  هوشمندانه

23-تالاموس جزئ کدام بخش مغز بوده اعمال آنرا بنویسید.

24- به چه بخش هایی ازمغز ساقه مغز گفته می شود ، نقش آنرا بنویسید.

25-ریشه های عصب نخاعی رانام برده عمل هرکد ام رابنویسید.

26-دربرش عرضی نخاع چه بخش هایی دیده می شود ساختار هرکدام ر اتوضیح دهید.

27-مایع مغزی – نخاعی بین کدام لایه های مننژ قرار دار د وظیفه اش چیست؟

28-پرده مننژ ازچندلایه تشکیل شده است ساختار  هرکدام راتوضیح دهید

29-منظور  ازسدخونی – مغزی چست؟

30-دستگاه عصبی محیط شامل جند جفت عصب بوده ، کار این بخش ازسیستم عصبی چیست؟

31-بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل چند دستگاه مستقل است؟ نام ببرید.

32-منظورازانعکاسهای نخاعی چیست؟چرا این انعکاس ها بسیار سریع اند؟

33-یک تفاوت عملکردی بین د ستگاه عصبی پیکری وخودمختارتوضیح دهید.

34- دستگاه عصبی خودمختار (autonomic) ازچه بخش هایی تشککیل می شود؟

35-نقش اعصاب پاراسمپاتیک و سمپاتیک رادرمواردزیر مقایسه کنید:

الف-فشار خون وضربان قلب                          ب-فعالیت های گوار شی

ج-تولید گلوکز وگلیکوژن                                 د-تعداد تنفس

36-ساده ترین دستگاه عصیی مربوط به چه جانوری است آن راتوضیح دهید.

37-دستگاه عصبی پلاناریا (planarian) راتوضیح دهید.

38-ارتباط های پیچیده درزندگی وال ازچه طریقی ایجاد می شود ؟مرکز عصبی آن را مشخص کنید. 

سوالات فصل 7  زیست سال سوم میوز وتولیدمثل جنسی

1-ایجاد گوناگونی دردنیای زنده مدیون تقسیم میوز است یا میتوز ؟چرا؟

2-میوز چه نوع تقسیمی است وبه چه منظورصورت می گیرد؟

3-ضرورت هاپلوئید بودن گامت ها را توضیح دهید.

4-تحولات پروفاز 1 را بنویسید.

5-آنافاز1 میوز را با آنافاز میتوز مقایسه کنید.

6-متافاز1 چه ویژگی دارد؟

7-تحولات تلوفاز 1 رابنویسید.

8-هریک ازویژگی های زیر مربوط به کدام مرحله میوز2 می باشد؟

الف-جداشدن کروماتیدهای خواهری        ب-آخرین فاز دوکروماتیدی بودن کروموزوم ها                  ج-تشکیل مجدد پوشش هسته د راطراف کروماتیدها

9-میوز برای جاندارانی ضرورت دارد که تولید مثل جنسی دارند؟یا غیر جنسی چرا؟

10-چه عواملی موجب اختلال در اسپرم زایی یا تخمک زایی می شود؟ 

11-دوتفاوت اصلی درگامت زایی جانوران نر وماده را بنویسید.

12-دریک سلول فرضی  2n=64به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف-تعدادتتراددرپروفاز1 را مشخص کنید.

ب-وضعیت کروموزومی وکروماتیدهادر آنافاز1چگونه است؟

ج-وضعیت کروموزومی وکروماتیدها درمتافاز2چگونه است؟

د-تعدادسلول هاووضعیت کروموزومی درپایان تلوفاز1 و 2را مشخص کنید. 

12-کاریوتیپ چیست؟ کاریوتیپ پسر مبتلا به سیندرم داون را بافرمول ساده ای نشان دهید.

13-منظور از رویداد باهم ماندن یا جدانشدن کروموزوم ها چیست؟ منجر به چه عارضه ای می شود؟

14-چرا کمبود کروموزومی یاحتی ژنی دربدن  جبران ناپذیر است؟

15-تولید مثل غیر جنسی و جنسی را با هم مقایسه کنید.

16-یو کاریوت ها(همه جاندارانی که به شیوه ی جنسی تولید مثل می کنند)چند نوع چرخه ی زندگی دارند؟نام ببرید.

17-چرخه زندگی هاپلوئیدی را به طور خلاصه بنویسید و جانداری نام ببرید که این نوع زندگی دارد.

18-خلاصه ی چرخه ی زندگی دیپلوئیدی را بنویسید.

19-بکر زایی چیست؟

20-فرضیه های مربوط به علت بکر زایی مار ها را بنویسید.

21-چند مثال برای بکر زایی ذکر کنید.

22-چرا فرزندانی که در نتیجه بکر زایی تولید می شوند کاملا شبیه مادرند؟

23-توضیح دهید که چرا بعضی از دارو ها برای گامت های زنان خطر بیش تری دارند تا برای گامت های مردان؟

24-توضیح دهید که چرا تولید مثل جنسی برای جاندارانی که سازگاری زیادی کسب کرده اند مناسب نیست.

25-چرخه ی زندگی در تناوب نسل از چند مرحله تشکیل می شود؟

26-درچرخه زندگی گیاهان گامتوفیت با تقسیم ....... گامت تولید می کندو اسپوروفیت با تقسیم ........... هاگ تولید می کند.

27- نوع تولیدمثل غیرجنسی را درجانداران زیر مشخص کنید:

الف-آمیب             ب-اسپیروژیر          ج-هیدر             د-مخمر

28-فردی باکاریوتیپ  45+xx چه عارضه ای داشته ؟جنسیت اورامشخص کنید.

29-.......... تنها سلول دیپلوئیدی است که درچرخه زندگی هاپلوئیدی تشکیل می شود.

30-............. تنها سلول هاپلوئیدی هستند که درچرخه زندگی دیپلوئیدی تشکیل می شوند.

31- زیگوت درمرحله زندگی هاپلوئیدی تقسیم ........ ولی درمرحله زندگی دیپلوئیدی تقسیم ........ انجام می دهد.

32- بارزترین ویژگی چرخه زندگی دیپلوئیدی چیست؟

33- بیشترین قسمت چرخه زندگی هاپلوئیدی راجه سلول هایی تشکیل می دهند؟

34- چرا فردحاصل از تولید مثل غیر جنسی را یک کلون می نامند؟

35- ویژگی های فنوتیپی وژنوتیپی افراد مبتلا به نشانگان داون را بنویسید.


سوالات فصل 1 زیست سال سوم

سوالات تشریحی فصل 1 زیست شناسی سال سوم 

1-   اجزای تشکیل دهنده دستگاه ایمنی بدن چگونه عمل می کند؟

2-مهم ترین اندام های دستگاه ایمنی بید ن رانام ببرید.

3-دفع غیراختصاصی چیست؟ چرابه این نام معروف شده است؟

4-راه های دفاع غیراختصاصی بدن رانام ببرید.

5-پوست بدن چگونه ازرشد میکروب ها جلوگیری می کند؟

6-باذکر یک مثال نقش آنزیم را دردفاع غیر اختصاصی بدن توضیح دهید.

7-در صورت عبور میکروب ها از پوست لایه های مخا طی بدن چه روش های دفاعی دیگر وجود دارد؟

8-در سلول های آسیب دیده چه ماده ای ترشح می شود، نقش آن چیست؟

9-چرک تولید شده در بافت های آسیب دیده وعفونی شامل چه اجزایی است؟

10-موادی که درمحل آسیب دیده ی بدن آزاد(ترشّح ) می شوند روی چه سلول هایی تاثیر می گذارند؟ چگونه ؟

11-مهم ترین بخش دفاعی غیر اختصاصی  بدن در برابر میکروب ها مربوط به چیست؟ این عمل چگونه انجام می گیرد؟

12-فاگوسیتوز را کامل توضیح دهید؟

13-ماکروفاژها در کجا فعالیت دارند، بنویسید.

14-پروتئین های مکمّل را تعریف کنید.علت نمگذاری آن ها رابنویسید.

15-پروتئین های مکمّل در کجا وجود داشته چگونه در دفاع بدن شرکت     می کنند؟

16-اینترفرون چیست؟

17-اینتر فرون برای سلول های آلوده چه فایده ای دارد؟بری سلول های مجاور چیست؟

18-دفاع (ایمنی) اختصاصی چیست؟چگونه صورت می گیرد، علت نام گذاری آن چیست؟

19-آنتی ژن چیست؟جنس آن را مشخص کنید.

20-آنتی ژن ها در چه جاهایی وجود دارند؟

21-چگونه لنفوسیت آنتی ژن راشناسایی می کند؟

22-چرا می توان گفت لنفوسیت ها عمل اخصاصی دارند؟

23-انواع دفاع یا ایمنی اختصاصی را نام برده، هرکدام توسط چه عواملی انجام می گیرند؟

24-عمل لنفوسیت B در ایمنی هومورال را توضیح دهید.

25-پلاسموسیت و سلولB خاطره در ایمنی هومورال چیست؟

26-چرا لنفوسیت B پس از دومین برخورد با آنتی ژن ها با شدت بیشتری به مبارزه می پردازد؟

27-ساده ترین روش غیر فعال نمودن آنتی ژن ها توسط پادتن را بنویسید.

28-با ذکر یک مثال همکاری دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی رادر بدن بنویسید.

29-عمل لنفوسیت T در ایمنی سلول را توضیح دهید.

30-نقش سلول های T کشنده را بنویسید.

31-چرا پاسخ ایمنی لنفوسیت های T راایمنی سلولی می گویند؟

32-درشکل مقابل برخورد لنفوسیت Bباآنتی ژن رانشان می دهد اولا موارد مشخص شده رانامگذاری کنید ثانیا چندمین برخورد لنفوسیت باآنتی ژن می باشد ؟ چرا؟ 

33-با شکل ساده ای  نشان دهید که پادتن میزان فاگوسیتوزرا افزایش می دهند.

  34 -چرا معمولاً پس ازیک بیماری واگیر فرد نسبت به ابتلا ی مجدد  آن ایمنی پیدا می کند؟

35-ایمنی فعال را تعریف کنید؛چرا این ایمنی را فعال می گویند؟

36واکسن را تعریف کنید ؛ چه نوع ایمنی ایجاد می کند؟

37-واکسن چگونه ایمنی ایجاد می کند؟

38-منظور از بیماری خود ایمنی چیست؟مثال بیاورید.

39-بیماریMS (اسکلروزمتعدد) راتعریف کنید.

40- علائم بیماری MS را نام ببرید.

41-آلرژی وآلرژن را تعریف کنید.

42-چند ماده ی حساسیت زا یا آلرژن نام ببرید.

43-واکنش آلرژیک چگونه به وجود می آید؟

44-ترشح هیستامین چه علائمی ایجاد می کند؟ راه درمان آن چیست؟

45- ایدز(AIDS) چه نوع بیماری است ؟ علت آن رامشخص کنید.

46-ویروس HIVچگونه دربدن اثر می گذارد؟

47-ویروس ایدز ازچه راه هایی انتقال می یابد؟

سوالات فصل 3 حواس 

1-گیرنده های حسی راتعر یف کرده وظیفه آن رابنویسید.

2-نوع محرک هریک ازگیرند ه های زیر رابنویسید:

الف-درد                  ب-مکانیکی                   ج-دما             

3- کدام دوحس بدن ما دارای گیرنده ها ی شیمیایی اند؟

4-اهمیت احساس دردچیست؟

5- ویژکی مشترک اغلب گیرنده های پوست چیست کدام گیرنده فاقد آن است؟

6-گیرنده های مکانیکی پوست چگونه تحریک می شوند؟

7-لایه های اصلی چشم را نام برده ساختار هنریک را مختصرا توضیح دهید.

8-قرنیه ، عنبیه ومردمک چشم را تعریف کنید.

9-انواع گیرنده های نوری چشم رانام برده وظیفه هر کدام رابنویسید.

10-تفاوت حساسیت گیرنده های استوانه ای ومخروطی شبکیه چشم رابنویسید.

11-کدام گیرنده نوری مسئول دید رنگی وکدام یک مسئول دید سیاه وسفید می باشد؟

12-واژه های زیررا تعریف کنید:

نقطه کور                     زلالیه                    زجاجیه        لکه زرد

13-چهار محیط شفاف چشم رانام برده که بامتقارب ساختن شعاعهای نوری به تشکیل تصویر  درروی شبکیه کم می کند.

14-نقش زلالیه وزجاجیه رابنویسید.

15-تطابق چیست؟ کدام اعصاب درآن دخالت دارند؟

16پیر چشمی  وآب مروارید چه تفاوتی بایکدیگر دارند؟

17-چه اجزایی درذچشم تعیین کننده محل تقاطع شعاعهای نوری وایجادتصویر اجسام می باشند؟

18-عارضه نزدیک بینی ودور بینی چیست راه اصلاح هریک رابنویسید.

19-آستگماتیسم چپیست؟ چگونه جبران می شود؟

20-فرد روبرو ارای کدام عیب چشمی می باشد؟چرا؟

21-نقش موهای ظر یف مجرای گوش میانی ونقش غده های عرق تغییرشکل یافته این مجرا رابنویسید.

22-استخوان های گوش میانی رانام برده چه وظیفه ای دارند؟

23-شیپور استاش درکجا قرار داشته کارش را بنویسید.

24-نقش مجاری نیمدایره گوش درونی را بنویسید.

25- نقش حلزون گوش درونی چیست؟

26-پیام عصبی چشایی چگونه تولید می شود؟

27-جایگاه مزه های اصلی (چهارگانه) راروی زبان مشخص کنید.

28-نیمکره های مخ رابه چند لوب اصلی تقسیم می کنند ؟ نام ببرید.

29- مرکز پردازش اطلاعات بینایی وشنوایی درزکدام لوب مخ قرار دارند؟

30-نوع گیرنده شاخک جنس نر پروانه ابریشم ازچه نوع بوده وظیفه آن را بنویسید.

31-چشم جامی شکل ( تصویر روبرو) درچه جانوری مشاهده می شود آن را نامگذاری کنید. 

32-موهای سیبیل گربه وخرس دارای چه نوع گیرنده بوده کاترش چیست؟

33-چشم مرکب را تعریف کرده دوجانور نام ببرید که دارای چشم مرکب باشند.

34-چهار نقش چشم مرکب رانام ببرید.

35-یک واحد بینایی مستقل از  چشم مرکب در مقابل ترسیم شده است موارد مشخص شده را نامگذاری کنید. 

48-واکنش ایمنی بدن درچه زمانی مطلوب نیست؟ توضیح دهید.

49-برای جلوگیری شدن از پس زدن پیوند عضو چه اقداماتی صورت می گیرد؟

50-چرا دستگاه ایمنی به سلول های سرطانی حمله کرده وآن ها راازبین می برد؟

51-درمبارزه باسلول های سرطانی نقش اصلی به عهده چه سلول هایی است؟

52- بی مهرگان ازجه نوع دفاع برخوردارند مثال بزنید؟

53-دوفعالیت دفاعی درگیاهان نام ببرید.

54-مرحله ای ازآلرژی را که درآن آلرژن به پادتن های سطح ماستوسیت متصل می شود رسم کرده ونامگذاری کنید.

55- اینترفرون ها دفاع اختصاصی دارند یاغیر اختصاصی ؟ دلیل ذکر کنید.

بیشتر بدانید:

*سلول های دیپلوئید دراکثرجانداران وسلول های هاپلوئیدی درگیاهان ابتدایی وجلبک ها می توانند به طریق میتوز تکثیر یابند ولی فقط سلول های دیپلوئید می توانند میوز داشته باشند. 

خلاصه ای از پدیده ها ی هسته ای در میوز:

*میوز 1: ابتدا ----- هسته  دیپلوئید--- 2nکروموزوم، 2کروماتید  وهر کروموزوم 4nDNA

میوز2:  ازدوهسته هاپلوئید---- چهارهسته هاپلوئید هریک nکروموزوم ، 1کروماتید 

بیشتر بدانید:

مقایسه وتفاوت هایDNA,و   RNA 

 

DNA                                                                     RNA

 

1-دوزنجیره ای است.                                            1-یک زنجیره ای است

2-دارای قدرت همانندسازی است.                            2-رونویسی می کند

3-فقط درهسته وجو.د دارد(درسیتوپلاسم                3-درهسته وسیتوپلاسم

درون میتوکندری وپلاست)                                        وجود دارد

4-قند پنجنه دزوکسی ریبوز است(یک اکسیژن               4-قند پنج کربنه ریبوز

کمتراز ریبوز دارد)                                                      است.

5-بازهای آلی :A,T.C,G                                    5-بازهای آلی:A,U,C,G

 

سوالات فصل 4 زیست سال سوم

سوالات فصل 4  زیست شناسی سال سوم   

هورمون ها و دستگاه درون ریز

 1-هورمون و سلول هدف را تعریف کنید

: 2-دستوری که هورمون به سلول هدف می دهدبه چه چیزی بستگی

دارد؟مثال بزنید 

3-تفاوت و شباهت انتقال دهنده های عصبی با هورمون ها را بنویسید. 

4-دو هورمون بخش درون ریز پانکراس را نام برده و کار هر یک را بنویسید: 

5-ماده ای نام برده که در بعضی جاها نقش هورمونی ودر برخی موارد به عنوان انتقال دهنده عصبی عمل می کند.

6-هورمون سلول هدف خود را چگونه شناسایی می کند ؟توضیح دهید. 

7-گیرنده ی هورمونی در کجا قرار داشته و چه ویژگی هایی دارد؟ 

8-گیرنده ها ی هورمون های آمینو اسیدی و هورمون های استروئیدی در کجاقرار دارند؟ 

9-چرا گیرنده های هورمون ها ی آمینو اسیدی روی غشای سلول قرار دارند؟ 

10-پیک دومین چه نام داشته ،به هنگام تاثیر چه هورمو ن هایی بر سلول هدف خود ساخته میشود؟چگونه؟

11-مکانیسم خود دفاعی تنظیمی منفی چیست؟ 

12-مکانیسم خود دفاعی مثبت چیست؟  

13-سیستم های کنترل کنند ی بدن با خود نتطیمی منفی کار می کنندیا مثبت؟چرا؟

14-هیپوتالاموس در کجا قرار داشته ،وظایف آن را به طور خلاصه بنویسید.

15-هیپوتالاموس چند دسته هومون ترشح می کند بنویسید.

16-رابطه هیپوفیز پسین وهیپوتالاموس چگونه برقرار می شود؟

17-هورمون هایی را که در هیپوتالاموس ساخته و در هیپوفیز پسین ذخیره وترشح میشوند نام برده کار هر یک را بنویسید.

18-نقش هورمون های تیروئیدی را در بدن بنویسید.

19-ترکیب شیمیایی هورمون ها ی تیروئیدی را مشخص کنید.

20-کمبود ید در غذا ها چه عارضه ای ایجاد می کند؟

22-هیپوتیروییدیسم و هیپر تیرو ییدیسم یعنی چه؟

23-عوارض ناشی در هیپرتیرو ییدیسم یعنی چه؟

24-عوارض هیپوتیروئیدیسم درکودکان وافراد بالغ رابنویسید.

25-هورمون کلسی تونین چه هنگامی وازکجاترشح می شود؟

26-نقش هورمون کلسی تونین چیست؟کدام هورمون برعکس این هورمون عمل می کند؟

27-هورمون پاراتورمون ازکجا ترشح می شودوظایف این هورمون چیست؟

28-بخش مرکزی غده فوق کلیه چه مواقعی مانندیک دستگاه هشداردهنده عمل می کند. نتیجه این عمل چیست؟

29-شباهت وتفاوت دستگاه عصبی سمپاتیک بابخش مرکزی غده فوق کلیه چیست؟

30-دوهورمونی که ازقسمت قشری فوق کلیه تولید می شوند نام برد ه تفاوت عمل آن باهورمون های بخش مرکزی چیست؟

31-نقش هورمون کورتیزول چیست؟

32-آلدوسترون چگونه یون های سد یم را دربدن تنظیم می کند؟

33-نقش هورمون آلدوسترون برپتاسیم چگونه است؟ 

** یک توضیح تکمیلی**

هیپر کالمی ومسمومیت قلبی:

افزایش بیش ازحد پتاسیم خون به علت کمبودآلد وستر ون موجب مسمومیت شدیدقلبی وضعف قدرت انقباضی وآریتمی می شود.

هیپوکالمی وفلج عضلانی: 

کمبودبیش ازاندازه پتاسیم درنتیحه افزایش آلدوسترون موجب هیپوکالمی وفلج عضلانی ویالااقل ضعف شدید عضلانی می شود. 

34-اعمال هورمون انسولین رابنویسید.

35-نقش هورمون گلوکاگون چیست؟

36-دیابت شیرین چه نوع بیماری است؟ انواع آن رانام ببرید.

37-عوارض بیماری دیابت شیرین رانام ببرید.

38-دیابت نوع یک راتوضیح دهید.

39-دیابت نوع دو به چه علت به وجود می آید؟چگونه کنترل می شود؟

40-غده پینه آل چه هورمونی ترشح می کند نقش آن رابنویسید. 

چند نکته:

هورمون ها ازنظر عمل دودسته اند:

1-موضعی مانند استیل کولین ،سکرتین ، کوله سیستوکینین

2-عمومی مانند اپی نفرین ،نوراپی نفرین، رشد، رنین ،تیروکسین   

سوالات فصل 6 زیست سال سوم       کروموزوم ها ومیتوز 

1-  یکی ازبارزترین ویژگی های جانداران تولید مثل است که عامل بقای ( گونه / فرد ) است.  "زیر کلمه درست خط بکشید"

2-تقسیم سلولی درجانداران به چه منظوری انجام می گیرد؟

3-تفاوت نوع تقسیم سلولی درپروکاریوت ها ویوکاریوت ها را بنویسید.

4-به چه دلیل سلول های دختر حاصل از تقسیم میتوز کاملا مشابه سلول مادر  تقسیم یافته می باشند؟

5- .............ساده ترین نوع تقسیم سلولی است که در ........دیده می شود.

6-هریک ازاصطلاحات زیر را تعریف سادهای کنید:

میتوز       میوز            سلول مادر          سلول دختر            گامت

7-منظور ازبسته یا حلقوی بودن DNAچیست؟ درچه جاندارانی دیده می شود؟

8-تقسیم باکتریها چگونه انجام می گیرد توضیح دهید.

9-چرا تکثیر یک سلول همانند تکثیر یک صفحه از کتاب نیست؟

10-رابطه منطقی بین اصطلاحات زیرراتوضیح  دهید:

ژن  ، پروتئین ،DNA,RNA

11-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

کروموزوم   کروماتین   کروموزوم مضاعف شده     کروماتید     سانترومر

12-هیستون چیست ؟نقش آن رابنویسید.

13-نوکلئوزوم چیست؟

14- کروموزوم همتا  ،سلول هاپلوئید ، سلول دیپلوئید و زیگوت  را تعریف کنید.

15-..........اولین سلول ازجانداری است که به تازگی تشکیل شده است.

16-عدد کرومورومی چیست؟ آیا کروموزوم های گونه هایی که عدد کروموزومی مساوی دارند با هم مشابه لست؟

17-منظور از کروموزوم های اتوزوم وجنسی چیست؟

18-نوع جنسیت رادرهریک ازجانداران زیر مشخص کنید:

الف - X0+22در ملخ                 ب- XO+44درانسان

ج-ZW+76در مرغ خانگی          د-XY+46در اورانگوتان

19-تعیین جنسیت در ملخ چگونه انجام می گیرد؟

20-جهش ازنوع مضاعف شدن وجابجایی را با یکدیگر مقایسه کنید.

21-جهش ازنوع حذف وواژگونی را باشکل ساده ای نشان دهید.

22-آیا درگامت ها  کروموزوم های همتا یافت می شود؟ چرا؟ 

تعریف چند اصطلاح تکمیلی:

 کاریوتیپ: مجموعه ای ازاختصاصات که باعث تشخیص یک گروه کرومزومی می شود.

کرومومر: ناحیه ای از کرومزوم که درابتدای میتوز قبل از باز شدن مارپیچ ضخامت بیشتری پیدا می کند وخاصیت رنگ پذیری دارد.

تلومر: دوسر هر کرومزوم را تلومر گویند.

کرومونما:محل ها یا نقاطی از هر کرومزوم که محل قرار گیری ژن ها می باشند.

هترو کروماتین:بخش مارپیچی کرومزوم در مرحله انترفاز که ازنظر فیزیولوژیکی بدون فعالیت است.

یوکروماتین:بخش بازشده مارپیچ کروموزوم در مرحله انترفاز که فعال می باشد. 

23-چرخه سلول چیست؟ 5 مرحله آن را نام ببرید.

24-تحولات مرحله سنتز(S) درچرخه سلولی را بنویسید.

25-مرحله G1  و G2را درچرخه سلولی بایکدیگر مقایسه کنید.

26- سیتوکینز چیست؟ ساختار جندهسته ای چه زمانی ایجاد می گردد؟ 

چند سوال مفهومی:

27-تشکیل DNA و RNA   درمرحله G1   چه تفاوتی باهم دارند؟

28-مقدار DNA و کروموزوم هارا در مرحله S و G1 از نظر n بنویسید

29-کروموزوم ها در کدام مرحله (G1یاS) تک رشته ای وکدام دورشته ای اند؟.

30-مرحله .......آخر مرحله Sرا به میتوز وصل می کند.مقدار DNA..... است. 

31-میتوز وسیتوکینز به چه منظورهایی صورت می گیرد؟

32-منظور از نقاط وارسی (Checkpoint) درچرخه سلول چیست؟برای هرچرخه سلول چند نقطه وارسی وجود  دارد؟ محل آن ها را مشخص کنید.

33-جهش ها به چند صورت سبب بروز سرطان می شوند؟

34-چرا خطر بروز سرطان ، به شیوه زندگی بستگی دارد؟

35-چرا نمی توان کروموزوم ها را در مرحله اینتر فاز مشاهده کرد؟

36-دوک تقسیم چه ساختاری دارد؟نقش آن را در چرخه سلوی بنویسید.

37-دو ........ هر کروموزوم هنگام میتوز از یکدیگر جدامی شوند وبه کمک ............ به سوی دوقطب سلول حرکت می کنند.

38-دو سانتریول هرسلول بازاویه ......... درجه نسبت به یک دیگر قرار می گیرند وطی مرحله ....... چرخه سلول ، سانتریول ها که ....... جفت هستند ، هماندسازی می کنند.

39-جنس سانتریول ها ورشته های دوک از چیست؟تفاوت ساختاری آن هارا بنویسید.

40-تحولات مرحله پروفاز میتوز را بنویسید.

41-متافاز میتوز چه ویژگی هایی دارد؟

42-هریک از تحولات زیر مربوط به کدام مرحله میتوز می باشد؟

الف-جدا شدن دوکروماتید خواهری هر کروموزوم مضاعف شده

ب-تشکیل مجدد پوشش هسته دراطراف کروموزوم ها

ج-ردیف شدن کروموزو م های مضاعف شده درسطح استوایی سلول

 

41-مرحله ..........مرحله پایانی میتوز است.

کرومزوم ها درمرحله ......... میتوز مشخص ترین شکل خود رادارند.

42- سیتوکینز در سلول های گیاهی وجانوری چه تفاوتی باهم دارند؟

43-اگر سیتوکینز از چرخه سلول حذف شود چه پیامدی خواهد داشت؟

44- یک سلول فرضی دارای 8کروموزوم است مرحله متافاز و آنافاز میتوز این سلول را رسم کنید. 

چند مطلب تکمیلی:

*طولانی ترین مرحله چرخه سلولی  مرحله ی  )G18ساعت)وکوتاه ترین مرحله آن مرحله میتوز(1-2ساعت) است.

*چرخه سلولی بین 20تا 24 ساعت طول می کشد.

*مرحله S 6تا 8 ساعت ومرحله G2 نیز 3تا 5 ساعت طول می کشد.

سوالات فصل 8 زیست سال سوم ژنتیک وخاستگاه آن 

1-وراثت چیست؟ دلیل توجه همیشگی انسان به این مسئله چه بوده است؟

2-نخستین پژوهش مندل چه بود؟درعبارات ساده ای بنویسید.

3-هفت جفت صفتی که مندل درآزمایشات خود آن ها را مورد استفاده قرارداد چه بود؟

4-منظور ازخودلقاحی ودگرلقاحی چیستت؟ مندل ازاین آزمایشات به چه منظوری استفاده می کرد؟

5-آمیزش مونوهیبریدی چیست؟آمیزش مونوهیبریدی مند ل درچندمرحله انجام می گرفت ؟هدف ازهرمرحله چه بود؟

6-پژوهش ها ی مندل نسبت به پیشینیان او ،از چه ویژگی های برخورداربود؟

7-چرامندل گیاه نخودفرنگی رابرای آزمایشات خود انتخاب کرد؟

8-اصطلاحات زیررابادقت ودرارتباط بایکدیگر تعریف کنید:

والدین          نسل اول                نسل دوم

9-مفهوم آمیختگی صفات(فرضیه مخلوط شدن صفات) چیست؟آیا پژوهش های مندل ازاین فرضیه پشتیبانی کرد؟

10-نتایج پژوهش های مندل را درچندفرضیه وبه زبان علمی امروزی بنوسید.

11-اصطلاحات :الل ،غالب ،مغلوب را تعریف کنید.

12-واژه های زیر راتعریف کنید:

هموزیگوت          هتروزیگوت                  ژنوتیپ                  فنوتیپ

13-اصول یا قوانین مندل را نام ببرید.

14-قانون تفکیک ژن نها (اسقلال ژن ها) را تعریف کنید

15-قانون جورشدن مستقل ژن هاچیست؟

16-آیاقانون جورشدن مستقل ژن ها عمومیت دارد؟ دلیل بیاورید.

17-آمیزش دی هیبریدی چیست؟مندل باتوجه به این آمیزش کدام قانون وراثت را وضع کرد؟

18-ژن والل دومفهوم متفاوتند . تفاوت های آن هارا بنویسید.

19-قانون اول ودوم مندل را بااستفاده از فرآیند میوز توضیح دهید.

20-اگرژن Bعامل رنگ قهوه ایچشم وژنbعامل رنگ آبی چشم باشد ژنوتیپ یا ژنوتیپ های افراد چشم قهوه ای وچشم آب را مشخص کنید.

21-اگر ژنLعامل ساقه بلندی وژنlعامل ساقه کوتاهی درنخودفغرنگی باشد هریک از ژنوتیپ های Llوllچه نوع فنوتیپی خواهند داشت؟

22-از آمیزش موش سیاه بایک موش قهوه ای ، یک نوزاد قهوه ای حاصل شده است .ژنوتیپ والدین ودیگر فرزندان را به دست آ ورید.

23-ازیک مادر وپدر چشم قهوه ای یک فرزند چشم آبی حاصل شده است . اولا ژنوتیپ والدین وفرزندان را مشخص کنید. احتمال این که این فرزند چشم آبی پسر باشد چه قدر است؟

24-از آمیزش آزمون یک نخودفرنگی صاف یکی ازنحودفرنگی ها ی حاصل چروکیده شده است. ژنوتیپ والدین وئیگر فرزندان را مشخص کنید.

25- نسبت های نسل اول ودوم مندل در وراثت یک صفت چه قدر بوده است؟

26- اگر دو وراثت توام دو جفت صفت مندل را (صاف وچروکیده) و (زرد وسبز) را با هم درنظر بگیریم  درنسل دوم فنوتیپ های جدید کدامند؟ چه نسبتی از افراد نسل دوم را شامل می شود؟

27-یک دختر چشم آبی که مادرش چشم آبی اما پدرش چشم قهوه ای ناخالص است تصور می کند که چشم آبی خودرا ازمادر دریافت کرده است . به نظر شما آیا تصور او درست است؟ توضیح دهید.

28-یک موش سیاه بایک موش قهوه ای آمیزش انجام داده  وهمه فرزندان آن ها سیاه رنگ شده اند.

الف-چرا درمیان فرزندان بچه موش قهوه ای وجودندارد؟

ب-ازخودلقاحی فرزندان این موش ها پس ازبلوغ چه نوع فرزندانی به دنیا می آید؟ 

29-اگر ژنوتیپ والدینی AaBb باشد نسبت افراد هموزیگوت غالب برای هردوصفت در F1 چه قدر خواهد بود؟

 

30-یک فرد که ازنظر گودی روی چانه ناخالص(Cc) است بافردی که این ازنظر خالص مغلوب است cc)) ازدواج کرده است ، احتمال به وجود آمدن فرزندی خالص مغلوب ازاین دو چه قدر است؟ 

31-دوکاربرد تهیه مربع پانت را بنویسید.

32-دوگیاه نخود فرنگی زرد ناخالص (Yy) رابایکدیگر آمیزش داده ایم با استفاده از مربع پانت نتایج حاصل از این آمیزش را پیش بینی کنید. 

33- چرا کشاورزان ودامپروران هرگز نمی توانند زاده های حاصل ازآمیزش های دلخواه را با اطمینان صد درصد پیش بینی کنند؟

34-به کمک مربع پانت زاده های حاصل از آمیزش یک گیاه نخود فرنگی دانه صاف  وزرد خالص  (RRYY) را با گیاه نخود فرنگی دانه چروکیده وسبز (rryy) راپیش بینی کنید.

35-آمیزش آزمون Test  cross)) به چه منظوری وچگونه انجام می گیرد؟

36-نتایج آمیزش آزمون را چگونه تفسیر می کنند؟

37-اگر دریک آمیزش آزمون همه فرزندان صفت غالب را نشان دهند ، آیا می توان با اطمینان کامل مدعی شد که فرد مورد نظر خالص بوده است؟

38-نقش حساب احتمالات درنتایج آمیزش های بین جانداران چیست؟

39-چه نوع پیش آمدهایی درحساب احتمالات مورد بررسی قرارمی گیرند؟

40-منظور از پیش آمدهای مستقل چیست؟احتمال وقوع دو پیش آمد مستقل به طور همزمان چگونه محاسبه می شود؟

41-دودمانه چیست؟ اهمیت استفاده از دودمانه را بنویسید.

42-ناقل به چه افرادی گفته می شود؟

43-افراد زال چه افرادی اند؟

44- صفت زالی چه نوع صفتی است ؟ نوع الل آن را مشخص کنید. یک فرد درچه صورتی زال ودرچه صورتی ناقل زالی است؟

45-یک دودمانه مربوط به وراثت زالی درشکل مقابل ترسیم شده است. ژنوتیپ والدین وفرزندان را مشخص کنید.  

46-صفات اتوزومی وصفات وابسته به جنس را تعریف کنید.

47-چرا احتمال بروز بیماری های وابسته به جنس درمردان به مراتب بیشتر از زنان است؟              

48-یک صفت اتوزومی وغالب در چه افرادی ظاهر می شود؟    

49-صفت اتوزومی مغلوب در چه افرادی ظاهر می شود؟

 50- چهار صفت وراثتی نام ببرید که ازوراثت مندلی پیروی نمی کنند.

51-صفات چند ژنی را تعریف کرده ، ژن های این صفات چگونه قرار می گیرند؟

52-تفاوت صفات هم توان با غالب ناقص را بنویسید.

53-ژن های گروه های خونی  ABO انسان را چند الل کنترل می کنند؟ رابطه آن ها باهم چگونه است؟

54-در خانواده ای یکی از والدین گروه خونی Aودیگری گروه خونی B دارد  اگر تمام فرزندان این خانواده گروه خونی AB داشته باشند چه نتایجی می گیرید.

55- با ذکر دومثال بیان کنید فنوتیپ افراد درمورد بعضی صفات  درشرایط مختلف محیطی متفات است.

56-ژنوتیپ فرزندان مبتلا به تالاسمی را مشخص کنید. این افراد ازچه والدینی متولد می شوند؟

57-انواع تالاسمی را با ویژگی های خاص هرمورد بنویسید.

58-عامل بیماری وراثتی کم خونی وابسته به گلبول های قرمز داسی شکل چه نوع الل است؟ آثار این بیماری چیست؟

59-بیماری هانتینگتون چه نوع بیماری است؟ علایم بیماری را بنویسید.

60-بیماری هموفیلی چه نوع بیماری ارثی است؟ چرا مردان هموفیل زیادتر از زنان هموفیل است؟

61-بیماری فنیل کتونوریا چیست؟ آیا درمان دارد؟

62- درنوع خاصی گیاه فنوتیپ سفیدی رنگ میوه بر فنوتیپ زرد غالب است . باغبانی گیاهی را که موه سفید می دهد با گیاه زردی آمیزش داده است . درحدودنیمی از گیاهانی که از این آمیزش حاصل شده اند میوه سفید ونیم دیگری میوه زرد دارند..

الف- ژنوتیپ گیاهان والد چگونه بوده است؟

ب-اگر یکی از گیاهان میوه سفید حاصل  خودلقاحی انجام دهد انتظار دارید چه فنوتیپ هایی به دست آید؟                                 

بیشتر بدانید:

زالی (Albinism) – فقدان آنزیم تیروزیناز سبب این بیماری می شود. دراین بیماری فقدان پیگمان های رنگی موجب بی رنگ شدن پوست وموها وهمچنین موجب روز اختلالات بینایی می گردد.

*کروموزوم ها در مرحله پروفاز 2کروماتیدی و4nDNA ، درمرحله آنافاز 1کروماتیدی و2nDNA ودرمرحله تلوفاز باز 1کروماتیدی و2nDNAهستند 

سوالات فصل 9 زیست سال سوم تولیدمثل گیاهان

 سوالات فصل 9 زیست سال سوم تولید مثل گیاهان  

1-   کدامیک ازویژگی های زیر درجانداران عامل بقای فرد وکد امیک عامل بقای نسل در آنها می باشد؟

الف- تغذیه             ب- تنفس         ج- تو.لید مثل          د – تحریک پذیری 

2-منشا گیاهان چه جاندارانی بوده ؟ چه نوع سازگاری در گیاهن امکان زستن درخشکی را فراهم کرده است؟

3-ویژگی های گیاهان بدون آوند رابنویسید این گیاهان بیشتر در چه محل هایی زندگی می کنند؟

4-مهم ترین سازگاری گیاهان دانه دار چیست؟ چرااین ویژگی را مهم ترین سازگاری  آن ها می دانند؟

5-چرخه زندگی گیاهان بدون آوند شامل چند مرحله بوده آن هارابایکدیگر مقایسه کنید.

6-اندام های جنسی نر وماده درگیاهان بدون آوند چه نام داشته ساختار آن ها رابا یکدیگر مقایسه کنید.

7- آرکگن وآنتریدی گیاهان بدون آوند درکجا تشکیل می شود مشخصات ووظیفه هر یک را بنویسید.

8- ............ اندام جنسی ماده درخزه بوده و دراثر تقسیم (میتوز / میوز) سلول ........... را به وجود می آورد.

9-................. اندام حنسی نر درخزه بوده وبا انجام تقسیم (میوز/میتوز) تعداد زیادی .........  تشکیل می دهد.

10-تفاوت های ظاهری آنتروزوئید خزه وسرخس را بنویسید.

11-تخم دیپلوئیدی درخزه چگونه به وجود می آید از رشدآن چه بخشی حاصل می شود؟

12-اسپوروفیت خزه ازچه بخش هایی تشکیل می شود؟

13-هاگ های خزه با تقسیم ............ به وجود می آیند.

14-گامتوفیت خزه چگونه به وجود می آید؟

15-دوتفاوت اساسی نهانزادان آوندی با خزه گیان را بنویسید.

16-اصطلاحات :پروتال ، هاگینه و برگ شاخه در سرخس ها را تعریف کنید.

17-مهم ترین تفاوت چرخه زندگی خزه با چرخه زندگی سرخس را بنویسید.

18-تفاوت گامتوفیت واسپوروفیت خزه وسرخس را بنویسید.

19-کدامیک موجب پراکنش گیاهان بدون دانه می شود؟هاگ یا گامت؟پاسخ خودرابادلیل بیان کنید.

20-چرا به برگ های سرخس "برگ شاخه" می گویند؟تفاوت های آن را بابرگ وشاخه بنویسید. 

21-وضعیت کروموزومی هریک از اجزای زیر را مشخص کنید:

الف-اسپوروفیت جوان خزه       ب-آـرکگن             ج-گامتوفیت سرخس   

د- تخم زا                ه- ریزوم سرخس                   و-آنتروزوئید خزه

22-تولید مثل گیاهان دانه دار با تولید مثل گیاهان بدون دانه چه تفاوت هایی دارد؟حداقل چهارمورد

23-گرده افشانی چیست؟ دونوع کلی آن را نام ببرید.

24-درگیاهان دانه دار ، لوله گرده چگونه تشکیل می شود؟

25-کار لوله گرده چیست؟

26-مخروط ها ی بازد انگان چه ساختمانی دارند؟

27-دانه گرده نارس ورسیده هر کدام دربازدانگان چگونه به وجود می آیند؟

28-دانه گرده رسیده دربازدانگان چه ویژگی داشته ؟ ازچندسلول تشکیل می شوند؟

29-سلول رویشی وزایشی دانه گرده کاج منشا چه اجزایی می شود؟

30-تخمک درکاج درکجا تشکیل می شو د؟ شامل چه اجزایی است؟

31-آندوسپرم درکاج (بازدانگان)چگونه تشکیل می شود؟

32-آرکگن بازدانگان روی چه بافتی تشکیل می شود؟ درهر آرکگن چه سلولی به وجود می آید؟

33-دربازدانگان ،تخم 2nکروموزومی  ورویان غیر فعال ودانه چگونه به وجود می آید؟

34-دربازدانگان دانه ازنمو.....و ......... درون آن ایجادمی شود.واز رشد دانه ...................... جدید به وجود می آید.

35-در خزه گا متوفیت های نروماده از رشد............... به وجود می آید.

36-گامتوفیت قلبی شکل در ......... ایجاد می شود.

37- بخش های مختلف گل درنهاندانگان روی چند حلقه تشکیل می شود؟ نام ببرید.

38-وظایف کاسبرگ ،گلبرگ وپرچم را بنویسید.

39-اجزای پرچم مادگی را نام ببرید.

40-منظور از گل کامل ، ناقص ، دوجنسی وتک جنسی چیست؟

41-به چه علت جانوران گرد ه افشان به سمت گل ها جذب می شوند؟

42-گرده افشانی در هریک ز گیاهان زیر به چه طریقی انجام می گیرد:

الف-گل های بدون گلبرگ            ب- گل فاقد رنگ های درخشان

ج- گل بلوط            ه- گل چمن       و- گل رز 

43-دانه گرده رسیده درنهاندانگان چگونه به وجود می آید؟

44-یک دانه گرده رسیده درنهاند انگان شامل چه سلول هایی بوده وهریک منشا چه اجرایی می شوند؟

45-کیسه رویانی درنهاندانگان چگونه تشکیل می شود؟

46-تخم اصلی وتخم ضمیمه درنهاندانگان چگونه تشکیل می شود؟ وضعیت کروموزومی هریک را بنویسید.

47-ازنمو تخم اصلی .......... واز رشد تخم ضمیمه ................ تشکیل می شود.

48-تخمک نهاندانگان درکجا تشکیل می شود؟ شامل چه اجزایی است؟

49-دانه گرده معادل .............نر وکیسه رویانی معادل ......... ماده می باشد.

50-منظور از لقاح مضاعف چیست؟در چه گیاهانی به وجود می آید؟

51-پوسته دانه چگونه به وجود می آید؟این پوسته چه ارزشی دارد؟

52-چرا پوسته سخت دنه مانع از رویش سریع دانه گیاه می شود؟

53-چهارنقش دانه درگیاهان دانه دار را بنویسید.

54-اندوخته غذایی در بازدانگان ونهاندانگان را باهم مقایسه کنید.

55-لپه چیست ؟ کارش را بنویسید.

56-شکل مقابل ساختمان یک دانه کاج رانشان می دهد . آن را نامگذاری کنید. 

57- وقایع اصلی چرخه زندگی نهاندانگان چیست؟ فقط نام ببرید.

58-دردانه کاج چه بخش هایی وجود دارد؟

59- دریک دانه کاج کدام بخش مربوط به اسپوروفیت سال گذشته و کدا م مربوط به اسپوروفیت سال آینده است؟

60-درتولید مثل غیرجنسی گیاهان جه بخشهایی می توانند نقش داشته باشند؟

61-چهار نوع تولید مثل غیر جنسی درگیاهان را نام ببرید.

62-ویژگی های ریزوم وغده را بنویسید برای هریک مثالی بزنید.

63-پیاز چه ویژگی هایی دارد دو گیاه نام ببرید که به این روش تولید مثل می کنند.

64-روش فن کشت بافت چه نوع تولیدمثل درگیاهان است ، تعریف کنید.

65-پیوند زدن را تعریف کنید.مثالی ذکرکنید.

66-چه بخشی از پیچک وبنفشه افریقایی برای تکثیر رویشی گیاه استفاده می شود؟

67-چرا برای ازدیادبرخی ازگیاهان بخش رویشی آن را به دانه ترجیح می دهند؟

68-پاسخ دهید:

الف- کدام بخش گل  سلول تخم زا را تولید می کند؟

ب-آنتروزوئید گیاهان دانه دار چگونه به سلول تخم زا می رسد؟

69-به چه سلول هایی در مخروطداران میکروسپور ومادر میکروسپور گفته می شود؟

70- درمخروط داران هردانه گرده نارس پس از .... بار تقسیم ...... به دانه گرده رسیده تبدیل می شود. 

بیشتر بدانید:

وضعیت کروموزومی برخی از سلول ها در بازدانگان ونهاندانگان 

1-سلول های کیسه گرده کاج         2n

2-پارانشیم خورش کاج                 2n

3-آندوسپرم کاج                          n

4-پوسته تخمک کاج                    2n

5-سلول رویشی یا زایشی کاج         n

6-مخروط ماده یا نر                     2n

7-دانه بالدار کاج                         2n

8-سلول کیسه رویانی نهاند انه         n

9-سلول دوهسته ای                     n+n

10-تخمک نهاندانگان                    2n

11-دانه گرده نارس یا رسیده           n

12-تخم ضمیمه                           3n

13-تخم اصلی                             2n

14-بساک                                   2n

15-تخمدان                                 2n

16-لوله گرده                              n

 

یاخلاصه به شکل زیر 

1-       n    آندوسپرم کاج(گامتوفیت ماده) -  سلول های کیسه جنینی نهاندانگان- لوله گرده – دانه گرده نارس یا رسیده (گامتوفیت نر)

 

2-       2n  سلول های کیسه گرده کاج – پارانشیم خورش کاج –پوسته تخمک کاج- مخروط نر وماتده کاج –دانه بالدالر کاج – تخمک نهاندانگان – تخم اصلی –بساک تخمدان 

3-       3n     تخم ضمیمه

 

4-       n+n      تخم ضمیمه 

سوالات فصل 10 زیست سال سوم رشد ونمو در گیاهان 

1-ازتغییرات محیطی که باعث رویش دانه می شوند شش مورد نام ببرید.

2- اولین علامت جوانه زنی گیاه ، ظهور .............. است.

3-تاثیر آب در رویش دانه را بنویسید.

4-تفاوت رویش دانه های لوبیا وذرت پس از جوانه زنی را بنویسید.

5-گیاهان یک ساله ودوساله به چه گیاهانی گفته می شود؟برای هریک مثالی بزنید.

6-گیاهان چند ساله به چه گیاهانی گفته می شود؟ دوگیاه چندساله علفی نام ببرید.

7-گیاهان برگ ریز وگیاهان همیشه سبز به چه گیاهانی گفته می شود برای هریک مثالی ذکرکنید.

8-ص ی غ

*گیاهان یک ساله همه علفی اند.

*گیاهان چندساله همه چوبی اند.

*داودی،نرگس زرد وزنبق ازگیاهان یک ساله علفی اند.

9-اصطلاحات :رشد،تمایزونمو را تعریف کنید برای هرکدام مثالی بزنید.

10-دو روش کلی رشد درجانداران رابنویسید.

11-منظور از ساختنار نخستین گیاه چیست؟

12-چرا آماس سلول ها رشد محسوب نمی شود؟

13-مریستم های نخستین درچه مناطقی از گیاهان وجود دارد؟

14-ساختار پسین گیاه چیست؟

15-مریستم های پسین درچه گیاهانی به وجود می آید ؟نقش آن را بنویسید.

16-رشدنخستین چگونه صورت می گیرد؟

17-رشد قطری ساقه ها وریشه های جوانی که فقط مریستم نخستین دارند چگونه انجام می گیرد؟

18-بافت های حاصل از رشد نخستین گیاه رانام ببرید.

19-مریستم های پسین درچه مناطقی از گیاهان قراردارد؟ نقش آن هارا بنویسید.

20-رشد پسین دراثر فعالیت وتقسیم سلولی چندنوع مریستم حاصل می شود؟ نام ببرید.

21-کامبیوم چوب پنبه ساز و کامبیوم آوندساز درکجا قراردارند؟وظیفه هرکدام را بنویسید.

22-برش عرضی از یک ساقه چوبی درشکل مقابل نشان داده شده است ، موارد مشخص شده را نامگذ اری کنید. 

23-درساقه چوبی یک درخت چه بافت هایی مجموعا پوست درخت را تشکیل می دهد؟

24-منظور از حلقه های سالیانه رشد درختان چیست؟

25-چه عاملی باعث تشکیل حلقه های سالیانه رشد در درختان می شود؟

26-تفاوت حلقه های سالیانه درختان درفصول مختلف را بنویسید.

27-حلقه های سالیانه رشد چه مطلبی را دررابطه با اقلیم منطقه ای رشد گیاهان نشان می دهد ؟

28-درشکل مقابل کدامیک از حلقه ها درسالی تشکیل شده اند که باران بیشتری باریده است؟دلیل بیاورید.

29-الگوهای نمو درگیاهان وجانوران چه تفاوتی باهم د ارد؟

30-منظور از تمایززدایی درگیاهان چیست؟

31-پایه واساس فن کشت بافت چیست؟ نتیجه آن را بنویسید.

32-ازکشت بافت به چه منظوری استفاده می شود؟

33-پروتوپلاست چیست؟ چه کاربردی دارد؟

34-مهندسی ژنتیک درگیاهان چگونه انجام می گیرد؟

35-حذف پوست درخت چه تاثیری برآن دارد؟ توضیح دهید.

36- چرا ریشه گیاهان در خاک های فشرده واشباع از آب می میرند؟

37-سه عنصر غذایی که بیشترین مقداربرای رشدطبیعی گیاهان موردنیاز است نام برده برای هریک دومورداهمیت بنویسید.

38-موارداهمیت زیر درمورد کدامیک از عنصرهای غذایی گیاهان وجود دارد؟

الف- تعادل اسمزی وبازشدن روزنه ها

ب-ساختار غشاهای سلولی

ج-شرکت درساختمان کلروفیل

 

39-هورمون های گیاهی محرک رشد وبازدارنده رشد را نام ببرید.

40- عمل اکسین چگونه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود؟

41-اثر "چیرگی راسی" اکسین را توضیح دهید.

42-چرا هرس کردن وبریدن سرشاخه های گیاهان باعث پر شاخه وبرگ شده آن ها می شود؟

43-هومون های بازدارنده رشد گیاهی چه فرآیندهایی راکنترل می کنند؟

44-هورمون آبسیزیک (ABA) چگونه موجب حفظ گیاهان در زمان های تنش خشکی می شود؟

45-میزان هورمون اتیلن درگیاهان به هنگام چه نوع تنش هایی افزایش می یابد؟

46-علت زودتر رسیدن میوه مرکبات دراتاق هایی که بخاری نفتی روشن است چیست؟

47-ژیبرلین درچه بخش هایی از گیاهان تولید می شود؟ دونقش این هورمون را بنویسید.

48-برای هریک ازهورمون های گیاهی زیر یک مورد کاردبرد بنویسید:

الف-اتیلن           ب- ژیبرلین              ج-سیتوکینین            د-اکسین

49-توضیح دهید ، چگونه شرایط محیطی رشد گیاهان را تنظیم می کند؟

50-آـیا می توان گفت فقط شرایط محیطی درپاسخ های یک گیاه به محرک هادخالت دارد؟

51-گرایش یا تروپیسم چیست ؟چه هورمونی مسئول این کار است؟

52-انواع متداول گرایش ها را با ذکر مثال نام ببرید

53-نوع گرایش ریشه وساقه را نسبت به نور وزمین مشخص کنید.

54-نوردورگی چیست؟ درچه صنعتی اهمیت فراوان دارد؟

55-باذکر مثال اهمیت نوردورگی را درصنعت کشت وپرورش گل بنویسید.

56-دما چگونه رشدونمو گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد؟

57-نقش دماهای پائین فصل سرما درگیاهان برگ ریز چیست؟ نوع سازگار ی این گیاهان را درفصل سرما بنویسید.

58-منظور از خفتگی دانه چیست؟ اهمیت آن را بنویسید.

59-دوعامل ازبین برنده خفتگی دانه را بنویسید.

60-چرا معمولا دانه های گیاهی برای رویش باید یک دوره سرما را طی کنند؟

سوالات فصل 11 زیست سال سوم تولید مثل ورشد ونمو جانوران 

1-   تولید مثل جنسی چگونه پدیده ای است؟

2-   تفاوت های آناتومیکی اسپرم وتخمک جانوران را بنویسید.

3-   لقاح خارجی با لقاح داخلی چه تفاوت هایی دارد ؟

4-   جنین درلقاح خارجی وداخلی چگونه محافظت می شوند؟

5-   شرایط مطلوب تخمک در هنگام لقاح خار جی چیست؟

6-   نوع لقاح را درهریک از جانوران زیر مشخص کنید:

الف-ماهی ها             ب- خرچنگ            ج- وزغ            د- مار مولک           ه- سمندر              و- موش              ز-مار              ح-پروانه

7-تفاوت اندوخته غذایی تخمک در پرندگان وپستانداران را باذکر دلیل بنویسید.

8-جانوران از نظر پرورش ونگهداری جنین به سه دسته می شوند  آن هارا نام برده وبایکدیگر مقایسه کنید.

9-شکل ساده ای از ر وش نگهداری جنین در جانوران زنده زا وبچه زا رسم کرده تفاوت های آن ها رابنویسید.

10-کامل ترین نوع تولیدمثل جنسی درچه جانورانی دیده می شود؟ توضیح دهید.

11-.............. اولین جانوران مهره داری هستند که درخاک تخم گذاری کردند.

12-یک پستاندار تخمگذار ویک پستاندار کیسه دار مثال بزنید.

13-بیضه ها دردوره جنینی کجاتشکیل می شوند؟ چراکمی قبل از تولد وارد کیسه بیضه می شوند؟

14- هورمون های LHوFSHازکجاترشح می شوند؟چگونه اعمال بیضه هارا تنظیم می کنند؟

15-اسپرم سازی چگونه در بیضه ها انجام می گیرد؟

16-هورمون تستوسترون درچه بخشی ازبیضه ها ساخته می شود؟

17-وظیفه اپی دیدیم چیست؟

18-منظور ازبلوغ اسپرم چیست ؟ درکجا انجام می گیرد؟

19-اسپرم بالغ ازچه بخش هایی تشکیل شده است ؟ مشخصات و وظایف هرکدام را بنویسید.

20-انرژی لازم برای حرکت تازیانه مانند دم اسپرم چگونه تامین می شود؟

21-غده های برون ریز دستگاه تولید مثلی مرد رانام برده وظایف هریک را بنویسید.

22-آلت تناسبی مرد چه ساختاری دارد؟

23-گامت زایی در زنان چه زمانی آغاز شده ودر چه زمانی به بلوغ  می رسد؟ توضیح دهید.

 

24- وضعیت کروموزومی گامت های مرد وزن هاپلوئید است یا دیپلوئید؟

 چرا؟

25- ترتیب درست مسیر اسپرم و محل غدد ترشح در مجرای تناسبی مرد را مشخص کنید.

26-اگر مجرای اسپرم برچپ یک مرد بسته شود، تعداد اسپرم های خروجی از او چه تغییری می کند؟

27-نقش لوله فالوپ در دستگاه تولید مثلی زن چیست؟

28-ابتدای لوله فالوپ چه ساختاری دارد اهمیت این کار چیست؟

29- دو اصطلاح : چرخه تخمدان و تخمک گذاری را تعریف کنید.

30-چرخه تخمدان دارای چند مرحله است. نام ببرید.

31- فولیکول چیست؟

32-مرحله فولیکولی در تخمدان زن چه زمانی آغاز میشود؟

33- درمرحله ی فولیکولی چه فعالیت هایی انجام می شود؟

34- چه رابطه ای بین LH و تخمک گذاری در مرحله ی فولیکولی وجود دارد؟

35-مرحله ی لوتئال چرخه تخمدان را توضیح دهید.

36- مرحله چرخه تخمدان درزیر به صورت منحنی هایی  نشان داده شده است. محل تاثیر هر یک از هورمون های مربوطه را نامگذاری کنید. 

37- جسم زرد راتعریف کرده ، وظیفه اش رابنویسید.

38- مکانیسم خود تنظیمی منفی مرحله لوتئال چگونه انجام می گیرد نتیجه اش چیست؟

39- مکانیسم خود تنظیمی مثبت در مرحله فولیکولی چرخه تخمدان چه زمانی انجام می گیرد؟

40-تجویز داروهایی که مقادیر نسبتا زیادی هورمون های استروژن دارند چه تاثیری برچرخه تخمدان دارند؟

41-اگرلقاح صورت نگیرد تولید پروژسترون چه تغییری می یابد نتیجه آن را بنویسید.

42-چرخه قاعدگی چیست؟ چند روز طول می کشد؟

43-منظور از قاعدگی چیست؟ چه زمانی ایجادمی شود؟

44-یائسگی چیست؟

45-درهنگام یائسگی چه علائمی ایجادمی شود؟علت آن چیست؟

46-درانتهای چرخه های جنسی وقاعدگی درتولید هورمون های استروژن وپروژسترون  وFSHوLHچه تغییراتی رخ می دهد؟

47-میزان ترشح هورمون های تخمدان قبل از تخمک گذاری وبعداز تخمک گذاری چه تغییر ی می کند نتیجه هریک چیست؟

48-علت قاعدگی (خونریزی ماهیانه ) چیست؟

49-هورمون هایی را که قبل از تحمک گذاری به مقدار زیاد ترشح می شوند نام ببرید.

50-اثر تولید استروژن برترشح هورمون LHرا توضیح دهید.

51-پاسخ دهید :

الف- چه نوع مکانیسمی سبب کاهش ترشحLHوFSHدرحین مرحله لوتئال می شود؟نتیجه آن چیست؟

ب-چه نوع مکانیسمی سبب ایجاد قلهLHدرهنگام مرحله فولیکولی می شود؟

52-چه عاملی باعث ضخیم شدن دیواره رحم وفروریختن مجددآن می شود؟

53-اثرهای LHوFSHرابر تنظیم چرخه تخمدان شرح دهید.

54-اصطلاحات بلاستوسیست وجایگرینی را تعرف کنید.

55-پرد ه های آمنیون وکوریون چه زمانی تشکیل می شوند؟کارشان چیست؟

56-وظایف جفت (Plasenta) را توصیف کنید.

57-تصویر سونوگرافی چگونه تشکیل می شود؟

58-فواید سونوگرافی را بنویسید.

59-بیماری های مقاربتی چیست؟ ازچه راه هایی منتقل می شود؟

60-چگونه بعضی داروها بر رشدونمو جنین اثر می گذارند؟

61- غشاهای محافظت کننده سه ماهه اول جنین را نام ببرید.

62- جفت با تعامل پرده .......... و ............ درسه ماهه اول تشکیل جنین ساخته می شود.

63- سه لایه بافت مقدماتی که توسط سلول های داخلی بلاستوسیست ساخته می شوند نام ببرید.

64-دوران بارداری (حاملگی) ودوران جنینی را تعرف کنید.

65-بند ناف از چند سرخرگ وچند سیاهرگ تشکیل شده است؟

66-آغاز ضربان قلب (تشکیل قلب) درچندمین هفته یاماه از تشکیل جنین انجاتم می گیرد؟

67-ص یا غ

* تشکیل غشاهای حفاظت کننده:آمنیون،کوریون وجفت در هفته دوم صورت می گیرد

* بعداز تولد ، نمو هنوز کامل نیست ورشدونمو جسمی وعصبی اد امه می یابد.

*تعیین جنسیت جنین ،ویژگی های بدنی قابل تشخیص وشکل گیری دستگاه ها واندام ها درانتهای سه هفته اول جنین رخ می دهد. 

1-کدامیک از هورمون های زیر بر روی دستگاه های تولیدمثلی نر وماده تاثیر دارد؟

الف-تستوسترون                 ب-LTH                 ج-FSH                       د-پروژسترون               ه- استروژن

 

2-مراحل وفرآیندهایی که در هریک از مراحل چرخه ماهیانه در دستگاه تولیدمثلی زنان دیده می شود درپایین ذکر شده است.درمرحله نهایی که با شماره های 1،2،3،4 مشخص شده اند ، کدامیک از فرآیندهای (الف – ب – ج-د) انجام می گیرد؟                                         1-مرحله قاعدگی

الف) تخمک ها تکامل می یابند                             2-مرحله فولیکولی

ب)تخمک لقح یافته ازبدن دفع می شود.                   3-مرحله تخمک گذاری

ج)تخمک ها ازفولیکول خارج می شود.                  4-مرحله جسم زرد

د)درنتیجه تغییرات ، فولیکول حاصل می شود.

 

3-ازاندام های تولیدمثلی انسان کد امیک بابقیه متفاوت است؟

الف – رحم          ب- تخمدان             ج-لوله های فالوپ                       د-لوله های اسپرم ساز               ه-سلول های فولیکولی

 

4-ازاندام های تولیدمثلی جانداران ، کدامیک هم درجانداران دارای لقاح خارجی وهم درجانداران دارای لقاح داخلی مشترک است؟

الف-تخمدان         ب-اندام جفت گیری          ج-لوله های فالوپ                                                 

د-رحم                 ه- مهبل

 

5-ازمیان جانداران مهره دار زیر ، کدام یک لقاح داخلی انجام داده  وبا تکامل بخشیدن به جنین در داخل بدن فرزندانی پدید می آورد؟

الف-لاک پشت آبزی             ب-مار                 ج-ماهی          

د-قورباغه سبز               ه-  میمون 

6-ازبین جانداران داده شده وشکل تولیدمثلی که درمقابل ان ذکر شده ف کدامیک نوعی تولیدمثل جنسی محسوب نمی شود؟

الف- پارتنوژنز در زنبورها                         ب- جوانه زدن درمخمر آبجو

ج-الحاق درپارامسی                                  د-ایزوگامی در آلوتریکس

ه- هتروگامی در برخی جلبک ها 

7-دوگام مهم درانجام تولیدمثل جنسی ، به ترتیب  کدام یک از موارد زیر است؟

1-تقسیم میتوز     2-تقسیم میوز     -تمایز       4-لقاح            5-بزرگ شدن

الف-1و2             ب-2و3            ج-3و4              د-2و4      ه-3و5 

8-ازمیان فعالیت ها ی انجام شده توسط جاندار، کدامیک از مواردزیر جهت ادامه حیات وتدام نسل جاندار ،فرآیندی متفاوت با سایر فعالیت هاست؟

الف-به دست آوردن موادغذایی موردنیاز             ب-رشد وتکامل

ج-ایجادافرادی نظیر خود           د-آزادکردن ATPازطریق تجزیه موادغذایی           ه- واکنش به تحریکات محیطی

 9-تکامل جنین پستانداران از چه لحاظ با تکامل جنین پرندگان متفاوت است؟ 

10-مزایا ومعایب تولیدمثل جنسی درمقایسه با تولیدمثل غیر جنسی چیست؟ 

11-چه عواملی باعث افزایش احتمال لقاح درجاندارانی که لقاح خارجی دارند، می شود؟ 

12-دلیل برتری مناسب بودن لقاح داخلی نسبت به لقاح خارجی ،درکدام یک ازگزینه های زیر نادرست است.

الف-شانس لقاح تخمک بالاست

ب-مدت زنده ماندن گامت ها به مراتب کوتاه تراست.

ج-گامت ها دربرابر شرایط نامساعد محیطی محافظت می شوند.

د-احتمال مواجه شدن باشرایط نامساعد کم تر است.

ه- ازخشک شدن گامت ها وجنین جلوگیری می شود. 

بیشتر بدانید:

LTH(هورمون لوتئوتروپیک) :

غده هیپوفیز پس از مدتی هورمون LHراکاهش داده وبه جای آن LTHترشح می کند. هورمون LTHنیز ازطریق تاثیر بر تخمدان ها :

*درادامه حیات جسم زرد حاصل شده

*درادامه ترشح استرژن به مقدار کم وپروژسترون به مقدار زیاد توسط جسم زرد

*درآماده سازی غدد پستانی وترشح شیر وتحریک غرایز مادری ، نقش ایفا می کند.

 

 

 

61-تفاوت تعداد کروموزوم های گندم نان باتعداد کرموزوم های جانداران دیپلوئیدی چیست؟

62-تنظیم رشد ونمو گیاهان توسط محرک ها ی محیطی چه فوایدی دارد؟

64-ریشه هویج درسال دوم رشد چه نقشی دارد؟

65-چگونه می توان از کشت بافت برای ایجاد ارقام دورگه (هیبرید) در گیاهان استفاده کرد؟

66- چرا فسفربه عنوان یکی از موادمعدنی اصلی موردنیاز گیاهان محسوب می شود؟

67-سیتوکینین وژیبرلین رشد گیاهان را چگونه تحت تاثیر قرار می دهند؟

68- کاربرد سیتوکنین وژیبرلین را درکشاورزی بنویسید.

69-با توجه به برش عرضی تنه درخت مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف-هنگام قطع تنه این درخت ، سن تقریبی آن چند سال بوده است؟

ب-بافت های نخستین را درچه بخش هایی ازآن می توان دید؟

ج-سه لایه را که به ترتیب بیانگر خشک شدن تدریجی آب وهوا هستند نام ببرید.

70- منظور از گیاهان روز کوتاه ، روزبلند وبی تفاوت چیست ؟برای هریک مثالی بزنید.

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ساعت ۱۱ قبل از ظهر  توسط فرهنگی  |